Masterclass Leiderschap van Verandering

“Leer veranderen vanuit de geleefde werkelijkheid en voer veranderingen effectief door in je organisatie”

Inleiding
Uit onderzoek is bekend dat van de geplande veranderingen in organisaties 70% mislukt. In veel verandertrajecten wordt de complexiteit onderschat en zijn de aanwezige tekortkomingen in het functioneren van mensen in de organisatie ernstiger dan gedacht.

De competenties die de deelnemers verwerven
De deelnemers krijgen een gedegen introductie in theorie en praktijk van leiderschap van verandering. Na de masterclass ben je beter in staat om:

 • een probleemanalyse te maken van je huidige situatie;
 • de vraagstukken waar je mee te maken hebt te duiden met behulp van veranderkundige theorie;
 • de formele en informele verhoudingen te zien en hiernaar te handelen;
 • een verwaarloosde organisatie te herkennen;
 • interventies te kiezen die bij je vraagstukken en de fase van ontwikkeling van je organisatie passen, ook als die verwaarloosd is;
 • inzicht te verwerven in de emoties en onbewuste processen bij verandering en hiermee om kunnen gaan;
 • de parallel tussen opvoedingsstijlen en leiderschapsstijlen toe te passen op je eigen handelen en dat van collega-leidinggevenden
 • veranderprocessen te begeleiden met meer aandacht en sensitiviteit voor de menselijke kant;
 • ‘op je handen te blijven zitten’ bij weerstand en tegenslag;
 • fit te blijven en hoe je je team kunt helpen om emoties te verdragen.

 
Waarin onderscheidt deze masterclass zich
Deze masterclass over veranderen in de geleefde werkelijkheid onderscheidt zich van de meeste andere masterclasses op dit gebied. De klassieke benaderingen van verandermanagement kenmerken zich namelijk vooral als volgt:

 • Ze gaan over toekomsten en ambities uitgedrukt in omzet, kosten, marktaandeel of taakstellingen en beleidsambities;
 • Ze hanteren een lineaire benadering om die doelstellingen waar te maken, met targets en mijlpalen;
 • Ze kennen een instrumentele aanpak en maken meestal gebruik van reorganisaties, programma’s en MD-trajecten;
 • Ze beginnen met het maken van plannen van aanpak met een beschrijving van de toekomst (SOLL) zonder een gedegen duiding van de huidige situatie (IST);
 • Ze volgen qua systematiek en taal de laatste managementhype;
 • Ze beloven veel binnen een kort tijdsbestek;
 • Er is en er wordt niet geleerd van fouten.

 
PROGRAMMA

Dag 1 De theorie van de veranderkunde: Joost Kampen en André Henken
Op deze eerste dag ligt de nadruk op de theorie. Het is een vooral beschouwende dag. Het volgende komt aan de orde: methoden van organisatieontwikkeling met aandacht voor:

 • fasen van organisatieontwikkeling;
 • rollen van de veranderaars;
 • het interventierepertoire. We gaan het hebben over de geleefde werkelijkheid van mislukte verandering aan de hand van ervaringen van de deelnemers;
 • waarom 70% van de geplande veranderingen mislukt;
 • de opeenvolging van modes en hypes;
 • over zondagse en doordeweekse taal;
 • over leiders en volgers;
 • over verwaarloosde organisaties.

 
Dag 2 De rol van invloed en macht in organisaties: Math de Vaan en André Henken
Op de tweedede dag wordt ingezoomd op de vraag hoe dat nu werkt in organisaties. Hoe een sociaal verband van mensen in een arbeidsorganisatie, die allemaal hun eigen belangen hebben, functioneert. Hoe complex dit is. En, hoe zit jij er zelf in? Hoe is jouw rol als veranderaar hierin?

Ingegaan wordt op de politieke dimensie van macht en invloed in organisaties. Wat de constructieve kant ervan is en hoe dit de organisatie verder brengt, maar ook wat de destructieve kanten zijn en dat een teveel aan machtsspel een organisatie in een situatie van stagnatie kan brengen. Aan de orde komen dus zowel de zonnige kanten van leren, ontwikkelen, vernieuwen en van werkplezier, als ook de schaduwkanten, zoals pesten en tegenwerken.

Vanuit het perspectief van organisatieverandering is er op deze dag veel aandacht voor de sociale dynamiek tussen mensen in bilaterale interacties en in formele en informele groepen. Ook de machtsstrijd tussen groepen, tussen verschillende coalities met belangen, komt aan de orde. Wat is de rol van medezeggenschap en hoe wordt het spel met de bestuurder gespeeld, hoe interacteert midden- en topmanagement met elkaar, hoe verloopt het belangen- en krachtenspel tussen buiten- en binnenwereld.

Daarmee gaat deze derde en laatste dag vooral ook over je persoonlijk leiderschap als veranderaar. Hoe ben je – gegeven de sociale machtsdynamiek – in staat je rol als veranderaar effectief uit te voeren?

Aan de hand van casussen van deelnemers worden reële situaties nagespeeld om te ontdekken hoe dat werkt in organisaties.
 
Dag 3 Leren interveniëren: Joost Kampen en André Henken 
Als we inzicht vergaard hebben uit de theorie over methoden van organisatieontwikkeling (eerste dag) en over hoe mensen in organisaties met elkaar omgaan (tweede dag), komen we op de derde dag toe aan het leren interveniëren. Hoe kunnen we het beste te werk gaan gegeven een bepaalde situatie? Aan de hand van praktijkvoorbeelden ingebracht door de docenten en door de deelnemers bespreken we de verschillende interventiestrategieën.

Nagenoeg de hele dag staat in het teken van het analyseren van verandervoorbeelden uit de praktijk. We combineren dit met het nabootsen van de veranderwerkelijkheid via simulaties. Hoe acteer je hierin, hoe overtuig je, welke medestanders zoek je, en hoe verzilver je je belangen? We laten het je zelf ervaren in ‘het theater van de verandering’.

Je zult zien, dat het leidinggeven aan verandering in organisaties een groot beroep doet op je eigen verandervermogen. Het vraagt om specifieke vaardigheden, zowel van de leider als van zijn of haar veranderadviseur. We staan daarom ook stil bij de vraag hoe je zelf fit blijft.

Joost KampenDr. Joost Kampen CMC werkt 30 jaar als consultant organizational development (OD). In 2011 promoveerde hij naast een full time adviespraktijk bij Léon de Caluwé op het proefschrift ‘Interveniëren in verwaarloosde organisaties’. Hij publiceert regelmatig in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften en doceert bij Vrije Universiteit en Universiteit Twente. Hij wordt door zowel publieke organisaties als in toenemende mate bedrijven gevraagd te adviseren bij mislukte veranderprogramma’s of weerbarstige problemen waar al van alles is geprobeerd. Hij is verbonden aan Van de Bunt adviseurs en de Vrije Universiteit, beide te Amsterdam. Zie ook joostkampen.nl

André HenkenDr. Ir. André Henken (1953), afgestudeerd en gepromoveerd in de Dierwetenschappen aan Wageningen Universiteit, werkte vervolgens aldaar 14 jaar als universitair (hoofd)docent, deed onderzoek, begeleidde studenten en publiceerde in meerdere wetenschappelijke tijdschriften. In 1992 verkreeg hij een Amerikaans Senior Fulbright Scholarship, waarmee hij onderzoek kon doen aan de Universiteit van Californië op het gebied van computersimulaties van verspreiding van dierziekten. Terug in Nederland kwam hij te werken bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu te Bilthoven (1996) en vervulde daar verschillende functies, waaronder die van sectordirecteur Volksgezondheid, sectordirecteur Voeding, Geneesmiddelen & Consumentenveiligheid (2005) en plaatsvervangend directeur-generaal. In 2009 stapte hij over naar Hogeschool Utrecht en werd directeur van de Faculteit Natuur en Techniek. In 2016 werd hij aldaar vervolgens benoemd als adviseur van het College van Bestuur en werd lector Smart Urban Innovation. Gedurende zijn loopbaan maakte hij een switch van de Bèta naar de Gamma wetenschappen, van de techniek naar de organisatiekunde. Organisatieverandering als onderwerp boeit hem enorm. Hij werd gegrepen door de vraag: ‘waarom gaat het hier zoals het gaat, hoe is dit zo ontstaan, is dit normaal? En hoe kan het anders?’. Inmiddels heeft deze nieuwe liefde zodanige vormen aangenomen dat hij in 2017 een eigen adviespraktijk is begonnen (HenkenAdvies).

Dr. M.L.M. (Math) de Vaan Studeerde sociologie en culturele antropologie aan de universiteit Leiden. Na zijn studie was hij enige jaren als docent verbonden aan het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme en Recreatie. Daarna werkte hij als onderzoeker, woordvoerder en in leidinggevende posities bij onder andere de Consumentenbond en Radio Nederland Wereldomroep. Sinds eind jaren negentig werkt hij als extern communicatie- en organisatieadviseur. Zijn ervaringen als leidinggevende in organisaties en als extern adviseur, leidden tot een promotiestudie over de rol van de politieke organisatiedimensie (het spel achter de schermen). Begin 2013 verdedigde hij aan Nyenrode Business Universiteit zijn dissertatie. Voor Math zijn organisaties complexe sociale verbanden, die minder stuurbaar zijn dan veelal gedacht. Hij begeleidt organisaties bij verandervraagstukken in de altijd weerbarstige alledaagse context. Ook helpt hij leidinggevenden en professionals om persoonlijk effectiever te kunnen zijn in de gepolitiseerde sociale dynamiek van iedere dag. Math is geassocieerd partner bij Van de Bunt Adviseurs en is als gastlector en research fellow verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

Data 2019
Voorjaar: 4 april, 25 april en 6 juni
Najaar: 3 oktober, 7 november en 5 december

Tijd
09.30 – 17.00 uur

Kosten
De Masterclass Leiderschap van Verandering kost EUR 1.500,- (vrij van BTW en inclusief arrangementskosten). Voor studenten en alumni kost deze masterclass EUR 1.200,-

Locatie
De Raadskamer,
Herenstraat 25 te Buren

Doelgroep
Deze masterclass is bedoeld voor (senior) managers die veranderingen doorvoeren in zowel het bedrijfsleven, financiële instellingen, luchtvaart, beveiliging, bouwbedrijven als het publieke domein, de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, zorginstellingen, het onderwijs, welzijn en het openbaar vervoer. Het zijn managers die verantwoordelijkheid dragen voor een resultaatverantwoordelijk onderdeel van de organisatie. De tweede doelgroep is de intern of extern veranderaar: (senior) HR adviseurs, intern organisatieadviseurs, extern organisatieadviseurs, trainers, coaches, projectmanagers en programmamanagers.

Share This