Zoeken

De kwaliteit van Business School Nederland wordt mede bepaald door de learning outcomes (‘Eindkwalificaties MBA-opleidingen’) en het tastbaar maken van de beoordeling van onder andere de Action Learning Projecten en de Dissertation door experts in het door jou gekozen werkveld.

Daarnaast is ook het transparant maken van wat we van elkaar tijdens jouw ontdekkingsreis mogen verwachten één van de speerpunten waarmee de kwaliteit van onze opleiding gewaarborgd wordt.

De eindkwalificaties van onze MBA-opleidingen zijn als volgt:
.
 1. Strategische beleidsontwikkeling
  Ontwerpen van of bijdragen aan een uitdagende organisatie-strategie gebaseerd op conceptuele en visionaire vaardigheden, rekening houdend met recente en toekomstige ontwikkelingen. Het zodanig formuleren en implementeren van toekomstplannen dat hier binnen en buiten de organisatie draagvlak voor ontstaat.
  .
 2. Werkwijzen verbeteren/ontwikkelen
  Zelfstandig ontwikkelen en/of verbeteren van een werkwijze waarbij uit de aanpak inzicht in zowel onderzoeksmethoden als de werkprocessen blijkt, en het resultaat leidt tot aantoonbare verbeteringen in de efficiency, kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid van de organisatie.
  .
 3. Beleid ontwikkelen/implementeren jaarplan
  Bijdragen aan, ontwikkelen van en realiseren van beleidsdoelstellingen gerelateerd aan zakelijke vraagstukken of uitdagingen. Daarbij rekening kunnen houden met de samenhang tussen strategische, structurele en culturele aspecten van de organisatie en hierbij kunnen anticiperen op toekomstige veranderingen (intern en extern).
  .
 4. Ondernemerschap
  Ontwikkelen en benutten van zakelijke kansen voor zowel nieuwe als bestaande producten en diensten. Tevens het stimuleren en ondersteunen van een pro-actieve, ondernemende houding bij medewerkers en collega’s. Risico’s kunnen inschatten en durven nemen.
  .
 5. Leidinggeven
  Op elk gewenst moment en binnen elke context effecten en kwaliteit van de eigen leiderschapsstijl kunnen beoordelen. Hier al naar gelang de noodzaak op natuurlijke wijze op kunnen inspelen, en dit zodanig doen dat medewerkers voortdurend de juiste sturing ontvangen in het licht van zowel taakvervulling als motivatie.
  .
 6. Besluitvorming
  Zelfstandig integreren van relevante wetenschappelijke inzichten, theorieën en concepten uit de praktijk. Op basis daarvan – ten behoeve van complexe, multidisciplinaire problemen – nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen kunnen genereren, deze overtuigend presenteren en efficiënt (laten) implementeren.
  .
 7. Ethische verantwoordelijkheid
  Verantwoorden van het eigen handelen op basis van een beroepshouding waaruit aandacht voor normatief culturele aspecten, respect voor anderen en eerbied voor de maatschappelijke (leef)omgeving spreekt. Voorwaarden in de organisatie creëren om deze verantwoordelijkheid mogelijk te maken en intern te stimuleren.
  .
 8. Samenwerken
  Integreren van relevante kennis en vaardigheden waarmee elke denkbare wenselijke rol binnen een team kan worden ingevuld, bijgedragen wordt aan groei (individueel en als groep) en gestelde doelen worden gerealiseerd.
  .
 9. Communiceren
  Op overtuigende en begrijpelijke wijze overbrengen van informatie en conclusies en, indien van toepassing, hieruit aanbevelingen en ontwikkelde implementatieplannen herleiden. Keuzes maken voor de meest geschikte communicatievorm afgestemd op de doelgroep, aard van de informatie en geanticipeerd effect. Correct herformuleren van ontvangen boodschappen, ongeacht de gekozen communicatievorm.
  .
 10. Analyserend, informatie verwerkend en probleemoplossend vermogen
  Leiding kunnen geven aan probleemoplossende teams; volgen van een gestructureerde besluitvormingsaanpak waarbij de deelnemers gestimuleerd worden tot participatie. Gebruik maken van relevante theorieën en zorgen voor voldoende acceptatie bij implementatie van beslissingen.
  .
 11. Leren en persoonlijke ontwikkeling
  Op eigen initiatief integreren van aanwezige kennis met nieuwe, complexe en abstracte informatie uit variërende bronnen. Verantwoording nemen voor de verdere ontwikkeling van leerervaringen en hierop reflecteren. Vaststellen van verbetermogelijkheden en het zelfstandig ontwerpen van een leertraject waarmee dit gerealiseerd zou kunnen worden.
  .
 12. Internationaal bewustzijn
  Analyseren van relevante, complexe patronen en trends in de internationale zakenwereld. Mede op basis hiervan in staat zijn adviezen betreffende de (on)mogelijkheden op het gebied van internationaal zakendoen te formuleren, en waar nodig invulling ervan te organiseren.

Hoe wij dit borgen hebben wij onder meer in de Onderwijs en Examen Regeling (OER) beschreven.

Lees ook:

Regulations Examination Committee MBA Programmes Business School Nederland
Beroepsprofiel MBA Opleidingen Business School Nederland
Didactische uitgangspunten Business School Nederland

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul je gegevens in om onze maandelijkse nieuwsbrief met nieuws, blogartikelen en publicaties te ontvangen.

Terug naar boven